Ang Hijab (Islamic Dress Code)

Go down

Ang Hijab (Islamic Dress Code) Empty Ang Hijab (Islamic Dress Code)

Post by PM on Mon Aug 04, 2008 5:03 am

Nagrepasu : Nur Maguid


Ang kasuutang nagtatakip sa pribadong bahagi ng katawan ng isang babaing Muslim.


May tatlong taon na ang nakalipas ngayong ika-25 ng Disyembre nang aking ihayag ang pagsasaksi (Shahada) sa nag-iisang Tagapag-Likha, ang Allah, at sa Kanyang Huling Sugo (Muhammad (Sas)). At sa gayo’y binigyang-laya ang sarili mula sa dating pagpapa-alipin sa pag-alpas buhat sa karimlan ng di-pananampalataya (kufr) tungo sa liwanag ng Islam, nakakatuwang natagpuan ko ang gayong kalayaan sa mismong bagay pa mandin na sa unang banda’y nagsisilbing hadlang sa akin sa Islam, ang “hijab”. Sa kabila ng natatanggap na mga tinging may pagtataka, pagtuturo at pamumuna, ang takip na ito ay ginagawa akong kagalang-galang, ligtas at pinapahalagahan.


Ang salitang hijab ay nagmula sa salitang Arabik na “hajabah” na ang kahuluga’y itayo sa paningin o ikubli. Ang mga kababaihang nagtatago ng kanilang kagandahan sa lipunang ito at hindi nagpapagupo sa mapang-aping kalakaran ay pansinin-dili, manhid (walang pakiramdam) at sinauna. Sa dahilang madalas akong mapagkamalan na isang madre, teroristang nagtatago ng kung ano pa man o yaong larawan ng isang batang nakatakdang supilin ang pagdadalaga. Ang hijab para sa maraming kababaihan ay siyang totohanang pagsubok ng pagiging isang Muslim. Sa pag-utos ng Allah na magsuot kami ng hijab, Siya ay nagbigay sa mga kababaihang Muslim ng tungkuling kaya nilang gampanan. Sapagka’t ang Allah ay nagsabi:


“At hindi kami nagbibigay ng pasanin sa isang nilalang maliban sa abot ng kanyang kakayahan, at ang sa Amin ay ang aklat na naghahayag ng katotohanan, at (lahat) sila ay huhusgahan nang makatarungan.” [Qur’an, 23:62]


Sa kasamaang palad, ibinubuyo ni satanas sampu ng kanyang mga kampon (alagad) ang babaeng Muslim na magpa-alipin sa mga materyal na bagay (dito sa mundo) at limutin ang tungkol sa kanyang paninilbihan (pananampalataya) sa tanging Tagapag-Likha, ang Allah. Ang kalinisang puri, kahinhinan at pagkalinga ay mapanlinlang na itinataguring babala sa mga nananampalataya na huwag silang magpalinlang kay satanas kagaya ng kanyang panlilinlang sa kanilang mga ninuno, sina Adan at Eba. Subali’t sa ilalim ng balat-kayo niyang magagarang damit, kultura (na sunod sa agos) at pagkamakabago, unti-unting naililikis ng landas ni satanas ang babaeng Muslim tungo sa pagkalimot ng kabutihan-asal.


Magmula pa sa sinaunang kabihasnan, ang mga maluluwag na damit at ulo ay nauugnay na sa pagiging “maka-Diyos (Allah)” o yaong “may pagsasaalang-alang sa Diyos (Allah)”. At kahit na ang pagsasalarawan ng mga Kristiyano sa mga naunang mga propeta at ng kanilang kababaihan ay nagtataglay ng pagkakahawig sa kasuotang iniatas sa kalalakihan at kababaihang Muslim. Ang kaugaliang ito ng kagandahang asal ay nasasaad sa Banal na Qur’an na kung saan ang Allah ay nagsasabi:


“O mga anak ni Adan! Kami ay nagtakda ng kasuotan sa inyo para takpan ang inyong mga sarili (maseselang bahagi ng katawan, atbp.) at bilang palamuti. Subali’t ang kasuotang matuwid ay higit na makabubuti (mainam).” [Qur’an, 7:26]


Ngunit magmula noong kapanahunan ng kilusang pangkababaihan, palala nang palala ang pamimintas (o pagbatikos) sa kasuotan at katayuan ng mga kababaihang Muslim. Ayon dito sa mga kababaihang “may makabagong pananaw”, hindi lang ang mga ulo ang tinatakpan ng hijab bagkus ay pati na rin ang pag-iisip, at karunungan. Sila ay nagsasabi na ang ating kasuotan ay sinauna at mapanupil, at ito ay pumipigil o humahadlang sa atin na maging kapaki-pakinabang na nilalang. Sanhi ng kawalan nila ng kaalaman (o kamangmangan) tungkol sa Islam, sila ay nagsasabi na ang hijab ay hindi nabibilang sa ganitong makabagong panahon.


Samantalang kung tutuusin, sanhi ng patuloy na pagbaba ng moralidad sa mundo ngayon sa ganitong mga pangyayari’y mas higit na kailangan ang hijab. Higit ngayon kaysa noon, mas lalong naging talamak ang krimen at ang mga “babae ng makabagong panahon” ay mas higit na nabibingit sa panganib na mapagsamantalahan o abusuhin. Ang pamahalaang Federal ay nagsagawa ng isang pagsasaliksik na kung saan ay napag-alaman nilang sa Estados Unidos, may isang biktima ng pagsasamantala (pang-aabuso) sa bawat kada anim na minuto.


Ang mga kababaihan na naglaladlad ng kanilang kagandahan at katawan para pagpistahan ng lahat ay para na ring ipinain ang kanilang sarili para abusuhin nitong mga hayok sa laman. Ang hijab ay ipinag-utos ng Allah sa babaeng Muslim para pangalagaan siya laban sa pang-aabuso. Kilala niya ang kanyang mga nilalang, at batid niya na lalo lamang pinapalala ang lihis na makamundong pagnanasa ng lipunan sa tuwinang ipaglaladlaran ng mga kababaihan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga mahahalay na damit, pinabanguhang katawan at mukhang nilagyang artipisyal na pampaganda. Magkagayon pa man, marami sa mga naliligaw ng landas ay gusto nilang paniwalaan natin na ang hijab ay isang bilangguan sa sumusupil sa ating kaisipan, pamumuhay at puso (damdamin). Wala ni isa sa mga bagay na ito ang nagbibigay ng makatarungang kahulugan (ng hijab). Upang sa gayo’y hindi maging biktima ng kanilang (masamang) hangarin, nararapat na umpisahan na nating unawain (at isa-puso) kung ano talaga ang (kahulugan at kabuluhan) ng hijab.

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Hijab (Islamic Dress Code) Empty Re: Ang Hijab (Islamic Dress Code)

Post by RiMoLei on Sun Aug 10, 2008 8:45 am

HIJAB: Fabric, Fad or Faith?


“Yeah, I just got on the bus and I’m on my way home. Okay, Mum, Wa’alaikum Assalam.”

I slip my cell into my bag. A girl in a yellow tank top and dark blue cut-offs plops into the seat beside me.

“Ugh, I hate taking the bus, especially in this heat,” she says.

I nod and smile.

She raises her eyebrows at my full-length dress and the cloth wrapped around my head. “Aren’t you hot in that?” she asks.

I contemplate my answer. The girl shoots another question. “Why do you wear that thing on your head anyway?”

I fiddle with the clasp on my bag. I wonder what I should say. Why do I wear Hijab?

Why the Hood?


It’s tough to explain, isn’t it? Hijab relates to the basic faith that there is only one God worthy of worship. As Muslim women we want to submit to God and obey all His commands. Since Hijab is a clear commandment of God (see Quran 24:31), we choose to do it to please Him. If we wear Hijab for any other reason, we may fulfill an obligation without gaining the reward for it.

Aisha (The wife of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him) said, “May Allah have mercy on the immigrant women (from Makkah). When Allah revealed ‘that they should draw their veils over their juyubihinna*,’ they tore their wrappers and covered their heads and faces with them.” [Bukhari]

The female companions of the Prophet gave up the traditions and norms of their society and covered up immediately to respond to Allah, before they knew the proper method.

Only a Head Covering?

“And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their Juyubihinna* and not display their beauty except to…” [Quran 24:31]

The word *Juyubihinna, according to most scholars, refers to the head, ears, neck and chest. To fulfil the minimum requirements of Hijab, a Muslim woman covers her entire body, except her face and hands. Once Asma, daughter of Abu Bakr, entered upon the Prophet wearing thin clothes. The Prophet turned his attention from her. He said, “O Asma, when a woman reaches the age of menstruation, it does not suit her that she displays her parts of body except this and this,” and he pointed to his face and hands. [Abu Dawud].

Proper Hijab means loose and opaque clothes. Clothes should not be alluring or similar to the clothing of men. What about guys? Islam outlines a modest dress code for men and women. The requirements are different based on the obvious physiological and psychological differences between the two genders.

Hijab does not apply only to clothes. It is a state of mind, behaviour, and lifestyle. Hijab celebrates a desirable quality called Haya (modesty), a deep concern for preserving one’s dignity. Haya is a natural feeling that brings us pain at the very idea of committing a wrong. The Prophet said: "Every religion has a distinct call. For Islam it is Haya (modesty)." [Ibn Majah].

What’s in it for Me? Five Advantages of Hijab

* I can’t be messed with! Hijab protects me – Hijab identifies a Muslim woman as a person of high moral standards to reduce her chances of being harassed.

“O Prophet! Tell your wives and daughters and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons: that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested.” [Quran 33:59]

As Dr. Katherine Bullock (a Canadian convert and community activist) observes, “The point to covering is not that sexual attraction is bad, only that it should be expressed between a husband and wife inside the privacy of the home. A public space free of sexual tensions is seen as a more peaceful place for human beings, men and women, to interact, do business, and build a healthy civilization.”

* I am liberated from slavery to ‘physical perfection’ – Society makes women desire to become ‘perfect objects’. The multitudes of alluring fashion magazines and cosmetic surgeries show women’s enslavement to beauty. The entertainment industry pressures teens to believe that for clothes, less is better. When we wear Hijab, we vow to liberate ourselves from such desires and serve only God.

* I don’t let others judge me by my hair and curves! – In schools and professional environments, women are often judged by their looks or bodies—characteristics they neither chose nor created. Hijab forces society to judge women for their value as human beings, with intellect, principles, and feelings. A woman in Hijab sends a message, “Deal with my brain, not my body!”

* I feel empowered and confident – In contrast to today’s teenage culture, where anorexia and suicide are on the rise, as women attempt to reach an unattainable ideal of beauty, Hijab frees a woman from the pressure to ‘fit in’. She does not have to worry about wearing the right kind of jeans or the right shade of eyeshadow. She can feel secure about her appearance because she cares to please only Allah.

* I feel the bond of unity – Hijab identifies us as Muslims and encourages other Muslim sisters to greet us with the salutation of peace, “Assalamu Alaikum”. Hijab draws others to us and immerses us in good company.

Heard These Before? Three Misconceptions About Hijab

* Hijab is a symbol of ‘male dominance’
If you think Hijab is an act of submission, you are right! It is a way to submit to God. Like any other act of worship, the rewards of Hijab come only when it is done for Allah alone.

* Hijab is a ‘cultural thing’
From remote villages to cosmopolitan mega cities, women all across the world, from every ethnic background, wear Hijab. Do all of these women cling to old cultural practices? Hijab, the internal and external aspects, take understanding, training and determination. Since the purpose of Hijab is to please Allah, doing it for tradition is wrong.

* Hijab is a ‘challenge to the political system’
While Hijab may have political implications, as evident in the banning of Hijab in certain countries, Muslim women who choose to practice Hijab are not doing it to challenge the political system. Islam encourages men and women to observe modesty in private and public life. Hijab is an individual’s act of faith and religious expression.

Are you Ready? Six Obstacles to Overcome

Thinking about wearing Hijab? Here are some tips to help you overcome obstacles that may get in your way:

* Yourself –Not sure if you’re ready? Remember that Iman (faith in Allah) includes submitting to Allah’s will. Research, understand the reasons and talk to girls who have gone through it. Ask Allah to help you put your beliefs into action. Prophet Muhammad related that Allah said, “if [My servant] draws near to Me a hand’s span, I draw near to him an arm’s length; if he draws near to Me an arm’s length, I draw near to him a fathom’s length; and if he comes to Me walking, I go to him running.” (Bukhari and Muslim)
* Your Friends – Worried about how your buddies will take it? Your friends should accept your decision and be proud of your courage. Give them time and be patient. Be conscious of Allah, not the girls or guys.
* Your Parents – It’s difficult to do things when the people closest to you oppose it. As Muslims, it’s our duty to please our parents, unless their wishes go against the command of Allah. As much as your parents do for you, their love and mercy could never compare to that of your Creator. Ease your parents into your decision and pray that it becomes easy for them to understand.
* At School –It takes courage to be different. You are likely to hear, “what is that thing on your head?” or “who made you do it?” Questions aren’t bad. Know your reasons and explain why you chose to wear Hijab.
* At Work – The United Nations states that, “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion” (Universal Declaration of Human Rights, Article 18). Most countries in the world abide by this declaration and have their own laws that protect an individual’s freedom of religious practice at work.
* At the Gym – What about swimming or basketball for sporty sisters? Obeying Allah and wearing Hijab does not limit your physical activity. Organize sisters-only sports events. This encourages true sports-womanship. When you play, it’s about the love of the game, not the glory (or the guys watching!).


Source Link
RiMoLei
RiMoLei
Needs to post more
Needs to post more

Number of posts : 90
Age : 40
Location : Zamboanga City
Registration date : 2008-08-03

http://www.pinoymuslims.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum