Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by PM on Sun Aug 03, 2008 10:53 am

Ni Shaykh Muhammad Ibn Saaleh al ‘Uthaimeen

Tagapagwasto: Abu ‘Abdullah An-Nu’maanee al ‘Athari

Salin sa Wikang Filipino: Abu Khalid al Bangsamori
http://tausugislam.com/Sa Ngalan ni Allah, Ang Maawain, Ang MahabaginLahat ng papuri ay sa Allah lamang, pinupuri natin siya and hinihingan natin siya ng tulong at tayo ay humihingi ng kanyang kapatawaran. Tayo ay nagpapatikupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masamang naidudulot ng ating mga gawa. Ang sinumang gabayan ni Allah, walang makapagliligaw sa kanya at ang sinomang iniligaw ni Allah walang makapag gagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Siya ay ipinadala ni Allah bayna yadayyi sa’a, bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at Tagapaghatid ng babala. Siya ay mananawag papunta sa Allah at sa ayon sa Kanyang pahintulut, siya ay Liwanag at Muneer. Siya nga ay nagpahayag ng Kanyang mensahe, at tumupad ng tiwala, ay siya ay nag bigay payo sa Ummah, siya ay nagjihad nagtaguyod, ng totoong jihad. Ang salaat and salaam ng Allah ay sumakanya nawa at sa kanyang pamilya, mga Kasamahan at sa kung sinoman ang sumunod ng mainam sa kanila hanggang sa araw ng paghuhukom. Amma ba’ad:يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباKatunayan sinabi ng Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا.

O sangkatauhan! Pangambahan (ninyo) ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, at mula sa kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa, at mula sa kanilang dalawa ay nilikha Niya ang maraming lalaki at babae; at pangambahan ninyo si Allah, na sa pamamagitan Niya (sa Kanyang Pangalan) ay humihingi (at humihiling) kayo sa isa’t isa (alalaong baga, humihiling ng mga pabuya at humihinigi ng mga karapatan), at (huwag ninyong putulin ang kaugnayan) ng mga sinapupunan (na nagluwal sa inyo, alalaong baga, ang magkakamag-anak); sapagkat katiyakang si Allah ay Lalagi nang Ganap na Nagmamasid sa inyo.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاO Kayong nagsisisampalataya! Panagmbahan ninyo si Allah at mangusap kayo ng mga salita na may karampatang Katarungan. (Sa gayon), Kanyang babaguhin para sa inyo ang inyong mga gawa at patatawarin (Niya) ang inyong mga kasalanan. At sinumang sumunod kay Allah at sa Kanyang Sugo ay katiyakang nakapagtamo ng malaking tagumpay. (Al Ahzab 33:70-71)

Ang kahulugan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah at pagpapaliwanag ng pagpapasakatuparan nitoAng Ahlus Sunnah wal Jama’ah ay yaong mga nagabayan ng Allah nang nagkaroon ng pagkakaiba at di pagkakasundo mula sa katotohanan ayon din sa pahintulut niya, at ang Allah ang nag-gagabay ayon sa Kanyang kagustuhan papunta sa matuwid na landas. Alam nating lahat na ang Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم ay pinadala kasama na ng Ang Patnubay at ng Tunay na Pananampalataya. Ang Patnubay ay yaong walang kaligawan at ang Tunay na Pananampalataya walang kamalian. At kanyang iniwan sa mga tao ang kanyang habilin sa kaparaanan na ito na walang walang kamalian at matuwid. At ito ay ang kapanahunan ng Kuhalafa ar Rashideen, ang napatnubayang mga Kalipato. Subalit ang Ummah pagkatapos nito ay nahati (nagkaroon ng matinding hidwaan at paghiwalay) at malayo (ang paniniwala) sa isa’t-isa, hangga’t sila ay umabot na sa pitumpo’t tatlong pangkat, lahat sila ay mapupunta sa impyerno maliban sa isa, at ang isa na ito ay yaong kung ano ang kinatayuan ng Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم at ng kanyang mga kasamahan.[1] Dahil dito ang maliligtas na pangkat na ito ay ang pangkat ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah.Ang ganitong paglalarawan ay di nangangailangan ng karagdagang pagpapaliwanang sapagkat sila ay nasa katotohanan, sapagkat sila ay ang Pangkat ng Sunnah at sila ay sumusunod, kumakapit at naninindigan dito, at sila ay ang Jama’ah, ang nagsa sama sama at nagkakaisa dito (sa pagkapit at pagsunod sa Sunnah). Halos hindi ka makakakita ng pangkat na katulad nila dahil sa mga bid’ah na sinimulan nila sa Deen ng Allah. Hindi ka rin makakahanap ng pangkat maliban sa kanila, subalit ang mga pangkat na ito ay nagkahati hati.Katunayan sinabi ng Allah sa kanyang sugo,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Re: Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by PM on Sun Aug 03, 2008 10:54 am

Katotohanan, ang mga nagbabaha-bahagi ng kanilang pananampalataya (na noon, sila ay nsa pananampalataya sa Kaisahan ni Allah) at naghihiwalay sa maraming sekta (lahat ng uri ng sekta sa pananampalataya), ikaw (O Muhammad) ay walang anumang kaugnayan sa mga ito kahit na katiting. Ang hahatol para sa kanila ay si Allah lamang, na Siyang magsasabi sa kanila kung ano ang kanilang ginawa.

Samakatuwid, hindi na natin kailangan pang magbalangkas ng kahulugan ng (katagang) Ahlus Sunnah wal Jama’ah sapagkat malalaman ang ganitong katawagan mula sa kaniyang kahulugan nang, burhanan kamilan, sapagkat sila ay mahigpit na sumusunod sa Sunnah at sila ay nagkakaisa sa pagsunod dito. Ating bigyang buod ang mga pangunahing paksa:Una: Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ahh sa mga Pangalan at mga Katangian ng Allah kasama ang mga halimbawa upang maipaliwanag ang nabanggit na pamamaraan.Ang pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa mga Pangalan at Katangian ng Allah: Kanilang tinatanggap kung anoman ang tiyak na mula sa mga Pangalan at Katangian ng Allah mula sa Aklat ng Allah o di kaya’y kung ano ang napatunayang Sahih mula sa Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم, at sila ay dapat maintindihan sa kanilang literal na kahulugan, at hindi na kailangan pang mag Tahreef (pagpalipit ng kahulugan ng salita), sapagkat ang Tahreef ng mga Muharrifoon (mga gumagawa ng tahreef) ay mula sa masamang layunin o di kaya’y maling pang intindi. Hangga’t sila ay nag iisip na kapag sila ay nag-patunay na ang mga Pangalan at Katangian ng Allah sa kanilang literal na kahulugan, sila’y diumano nakakagawa ng paghambing sa Allah sa kanyang nilikha (Tamtheel).[2] Nang dahil dito sila ay naging mga muharrifoon nagpapalipit ng mga salita mula sa kanilang kinalalagyan. Katunayan sila ay naging kabilang sa mga hindi nakaka intindi sa ganitong pang unawa, at subalit sa kanila ay may masamang layunin na pag watak watakin ang Ummah Islamiyyah sa mga sekta, at ang bawat pangkat (kung anuman ang mayroon sila) ay nagsisipagsaya (sa maling pananampalataya).Ang Ahlus Sunnah wal Jama’ah ay nananampalataya sa kung ano ang ipinangalan ng Allah sa Kanyang Sarili at sa kung ano ang pagbigay Niya ng katangian (paglalarawan) sa kanyang Sarili ayon sa (kung ano ang nabanggit ng dila) o sa salita ng Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم, at ang katotohonan nito ay ayon sa kanyang malinaw at literal na kahulugan. Ito ay hindi na nangangailangan pa ng pagpalipit (ng kahulugan) Tahreef mula sa mga Muharrifoon, sa halip ito ay malayo dito ( malayo sa pangangailangan ng pagpalipit ng kahulugan nito). At ito ay hindi rin maaring intindihin ng (may pang unawa) na hindi angkop sa (kadakilaan) ng Allah mula mga katangiang may pagkukulang o di kaya sa mga (katangiang) hinahambing sa mga (katangian) ng nilikha (Tamtheel). Sa ganitong paraan, tayo ay maliligtas sa deviation at infidelity tungkol sa mga Pangalan at Katangian ng Allah. Dahil dito (ang Ahlus Sunnah wal Jama’ah) ay hindi nag nagpapatunay (confirm) tungkol kay Allah hangga’t hindi Siya nagpatunay dito (confirm), O di kaya’y ito ay na confirm ng Kanyang Sugo صلى الله عليه وسلم, nang walang dagdag o bawas mula dito. Magkagayon, ang kanilang pamamaraan ukol sa Pangalan at Katangian ng Allah ay Tawqeefiyyah. Walang sinuman ang makakapagbigay pangalan sa Allah ng pangalan na hindi Niya pinangalanan ang Kanyang Sarili, o di kaya’y bigyang Katangian o ilarawan ang Allah ng katangiang hindi Niya ginamit upang ilarawan ang Sarili Niya.

Ang sinumang tao ang magsasabi: Mula sa mga Pangalan ng Allah ay ganito, o ito ay hindi mula sa pangalan ng Allah, o ito ay mula sa mga Katangian ng Allah, o ito ay hindi mula sa mga Katangian ng Allah, ng walang patunay o pruweba/ebidensiya dito, walang duda siya ay nakapag salita tungkol sa Allah ng walang kaalaman. Katunayan sinabi ng Allah:قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَIpagbadya (O Muhammad): ”Katotohanan ang mga bagay na ipinagbawal ng aking Panginoon ay mga Fahisha (masasamang gawa at kahalayan) kahima’t ito ay ginawa ng lantad o lingid, (ang lahat ng uri) ng mga kasalanan, ang walang katarungang pang-aapi, ang pag-aakibat ng mga katambal (sa pagsamba) kay Allah na rito ay wala Siyang ipinanaog ng katibayan, at ang pagsasabi ng mga bagay hinggil kay Allah na rito ay wala kayong kaalaman. Al A’raf (7): 33At sinabi din ng Allah:وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

At huwag mong itaguyod ang isang bagay na wala kang karunungan (alalaong baga, huwag kang mangusap, o huwag kang sumaksi sa bagay na wala kanag kaalaman). Katotohanan, ang pandinig, ang paningin, at ang puso; ang bawat isa sa kanila ay tatanungin (ni Allah). Al Israa’ (17):36Ang kanilang paraan sa mga pangalan ng Allah ng Kanyang ipinangalan sa Kanyang Sarili.Kung ang mga pangalan na ito ay Muta’addee (Mga Pangalan ng Allah na may epekto sa Kanyang nilikha)1. Maniwala na ito nga ay talagang mga pangalan ng Allah.
2. Maniwala sa mga katangian na pinapahiwatig ng mga pangalan na iyon.
3. Maniwala sa epekto ng pangalan na iyon sa nilikha.Mga halimbawa:Mula sa mga pangalan ng Allah ay ang As Samee’ (Ang Lubos na Nakakarinig): Kailangan paniwalaan (magkaroon ng matibay na paniniwala) na ito ay mula sa mga pangalan ng Allah at siya ay tinatawag at sinasamba sa pamamagitan ng pangalan na ito. Kaya’t (kanilang) sinasabi: Abdus Samee’, o (sila ay tumatawag) ”Ya Samee’”, ”Ya ’Aleem”, at mga katulad pa nito. Sapagkat ang Allah ay nag sabi:“At si Allah ang nag-aangkin (ng lahat) ng Pinakamagandang Pangalan, Kaya’t Siya ay panikluhuran ninyo sa mga Pangalan na yaon.َ” (7: 180).Gayundin naman, ating pinaniniwalaan kung ano ang pinapahiwatig na katangian mula sa pangalan na ito, at ito ang (katangian ng) pandinig. Ating pinaniniwalaan at tinutukoy (kinakapit) kay Allah ang (katangian) ng pagdinig na Aaman Shaamilan (Comprehensive and Universal) at walang tunog na masyadong mahina sa Kanyang pandinig.Atin din namang pinaniniwalaan ang epekto ng katangian na ito at ito ay ang Allah ay nakakarining ng lahat ng bagay.

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Re: Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by PM on Sun Aug 03, 2008 10:55 am

Pangalawa: Ang pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa pag samba sa AllahPatungkol naman sa kanilang pagsamba sa Allah, ito ay Lillah (Para sa Allah), ang kahulugan nito ay ang kanilang pagiging matapat, matapat sa Allah. Wala silang hinahangad na sambahin maliban ang kanilang panginoon, hindi sila sumasamba kahit kanino man upang sila ay mapalapit dito, katunayan,Al israa 57Sila ayHindi sila sumasamba sa Allah dahil sila ay nakikita ni fulan, at hindi rin sila sumasamba sa Allah upang sila ay iangat/purihin ng mga tao, at hindi rin sila sumasaba kay Allah upang sila ay matawag na ’Aabid (ang Mananamba), subalit, sila ay sumasamba kay Allah, para kay Allah,At ang kanilang pagsamba sa Allah ay sa Billah, sila ay humihingi ng tulong sa Kanya (upang maging matagumpay sa pagsamba sa kanya). Hindi maari na ipagmamalaki nila ang kanilang sarili (dahil sa pagsamba na ginawa natin), hindi ring maari na kanilang isipin na sila ay may kalayaan[3] sa pagsamba sa Allah. Bagkus sila ay dapat tumupad at gumanap sa salita ng Allah:Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’een.(Ikaw lamang ang aming sinasamba) sila ay sumasamba sa Allah para sa Allah (ukol lamang sa Allah), (ikaw lamang ang hinihingan namin ng tulong) sila ay sumasamba sa Allah sa pamamagitan ng tulong ng Allah. Kaya naman sila ay humihingi ng tulong sa Allah sa pagsamba nila sa Kanya, tabaraka wa taala.

At sila ay sumasamba sa Allah Fillah. Ayon sa Deen ng Allah. Ayon sa Deen na naisabatas sa sunnah ng Kanyang sugo. Sila ang Ahlus sunnah wal Jamaa’ah mula sa Ummah[4] na ito na sumasamba sa Allah sa pamamagitan ng kung ano ang naisabatas mula sa dila ng Kanyang sugo na si Muhamad صلى الله عليه وسلم. Hindi nila ito dinadagdagan o binabawasan. Sila ay sumasamba sa Allah ayon kay Allah, ayon sa kanyang batas at sa Kanyang Deen, na hindi lumalabas dito, walang pagdadagdag o pagbabawas. Nang dahil dito ang kanilang pagsamba ay ang totoong at maayos pagsamba (Al Ibaadah al Haqqah as salamah) malaya sa Shirk at Bid’ah. Ang sinuman na maghangad ng kanyang pagsamba sa iba maliban sa Allah ay nakagawa ng Shirk sa Kanya, at ang sinumang sumamba sa Allah na hindi ayon sa Kanyang Sharee’ah siya ay nakagawa ng Bid’ah sa Kanyang deen.

Sinabi ng Allah subhanahuwataala,

Al Bayyinah 5.وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِAt sila ay hindi pinag utusan maliban lamang ng na kanilang sambahin si Allah (at huwag mag-akibat ng mga katambal sa Kanya), at mag-alay ng Salah (takdang panalangin nang mahinusay), at magkaloob ng Zakat (katungkulang kawangga), at ito ang Tumpa na Pananampalataya.

The sound and healthy intellect will not make anything appear to be good which is outside the sharee’ah of AllahSamakatuwid, sila ay sumasamba sa Allah ayon sa Deen ng Allah at hindi nila sinusunod ang kung anuman ang pinaganda[5] o pinabuti ng kanilang mga pagnanasa. Hindi ko sinasabi (na huwag natin sambahin ang Allah ayon sa mga paraan na sa wari natin ay maganda o ) ayon sa ating kaisipan. Sapagkat ang tama o wastong kaisipan ay hindi nakakaisip ng mga bagay na (taliwas at) labas sa Sharee’ah ng Allah. Sapagkat ang Sharee’ah ng Allah ay mula sa tamang pag iisip[6] (the shareeah requires or calls to healthy intellect). Nang dahil dito binatikos ng Allah ang mga pag iisip ng mga taong hindi sumampalataya sa Kanyang sugo, (al Ankabut (29) 63)وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٤)

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Re: Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by PM on Sun Aug 03, 2008 10:55 am

At katotohanan kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap; at sa pamamagitan nito, Kanyang binubuhay ang kalupaan pagkatapos nang pagiging tuyo (tigang) nito; katiyakang sila ay magsasabi: “Si Allah!”Ipagbadya: “Ang lahat nang pagpupuri ay kay Allah!” Datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa.

At kapag tayo ay sumamba sa Allah ayon sa kung ano ang naisin ng ating mga sarili o ayon sa ating mga palagay o pagnanasa, tayo ay mababahagi sa sekta at grupo. Ang bawat isa ay gumagawa ng mga gawain na kanilang pinapalagay na uri ng pagsamba at sila nag sisisamba sa Allah ayon dito. At (kapag nangyari ito) hindi na makatotohanan na tayo ay tawagin ng kung ano ang sinabi ng Allah

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٣)

53. And verily! This your religion (of Islamic Monotheism) is one religion, and I am your Lord, so keep your duty to Me.

At katotohanan! Ang relihiyon ninyong ito (ang Islam at kaisahan ni Allah) ay isang relihiyon, at Ako ang inyong Panginoon, kaya’t kayo sa Akin ay (dapat) mangamba.

At kung ating susuriin ang mga sila na nagsisisamba kay Allah sa pamamagitan ng bid’ah na kung saan walang binigay ni Allah na pahintulut dito at wala din Siyang pinadala na otoridad para dito (ating makikita) kung papaano sila nag kawatak watak, nagpaparatang ng di-pananampalataya sa bawat isa, nagpaparatang ng kasalanan sa bawat isa at silang lahat ay nagsasabi na sila ay mga Muslim. Kanilang pinaparatangan ng di pananampalataya ang ilang mga tao. At ang (paratang na iyon) ay ayon sa mga batayan na hindi naman nagsasanhi ng paglabas sa islam ng mga tao. Ang kanilang pagnanasa ay naging sanhi ng kanilang pagkabingi at pagkabulag ng mga paningin.

Aming sinasabi: katunayan kapag tayo ay namalagi sa landas na ito at hindi tayo sumasamba sa Allah maliban kung ito ay ayon sa Kanyang Deen, katunayan, tayo ay magiging isang Ummah. At kapag tayo ay sumamba kay Allahu taala, ayon sa Kanyang sharee’ah at patnubay, hindi ayon sa ating pagnanasa, tayo ay magiging isang Ummah. Sapagkat ang sharee’ah ng Allah ay ang patnubay at hindi ang ating mga pagnanasa.Kaya’t kung may isa sa mga taong nagsasagawa ng bid’ah sa paniniwala at bid’ah sa gawa at salita, at (kanyang sinasabi na) ito ay mabuti (sapagkat) sinabi ng Propeta صلى الله عليه وسلم,(‏ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يُنقص من أجورهم شيءٌ , ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ )ang sinuman ang mag simula isang sunnah sa Islam ng isang mabuting sunnah, siya ay makakapagtamo ng gantimpala at ng gantimpala ng kung sinuman ang magsagawa dito hanggang sa Huling Araw[7].Payak nating sasabihin sa kanya na ang kabutihan na galing sa bid’ah na ito na iyong hinihikayat, ito ba ay lingid sa kaalaman ng Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم o di kaya’y ito ay kanyang alam subalit ito ay kanyang inilihim. At nang dahil dito ito ay hindi nalaman ng mga Sahabah, subalit ito ay nanatiling (nakalihim) hangga’t ito ay iyong nalaman?Kapag kanyang sasagutin na hindi alam ng Propeta صلى الله عليه وسلم ang kabutihan na dala ng bid’ah na ito, at ito ang dahilan kung bakit ito ay hindi niya inutos, ating sasabihin na siya ay nagparatang sa Sugo ng Allah ng kamangmangan sa batas at relihiyon ni Allah.At kapag kanyang sasagutin naman na alam ng Propeta صلى الله عليه وسلم ito subalit ito ay kanyang ikinubli sa sangkatauhan, ating sasabihin na ito ay mas masama kaysa sa una, sapagkat siya ay nagparatang sa Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم ng al khiyaanah (di pagtupad ng pangako) sa paghatid ng mensahe (ni Allah), at pagpaparatang ng pagiging kuripot sa pag papalaganap ng kaalaman, at (alam natin) na ang Propeta صلى الله عليه وسلم ay ang pinaka mapagbigay sa lahat ng tao.

Isa pang maaring maging kasagutan ng mga tao na ito ay alam ng Propeta صلى الله عليه وسلم ito at naituro niya ito, subalit maaring hindi lang umabot sa atin. Ating sasabihin sa kanya na kanyang pinasinungalingan ang salita ni Allah,إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٠)Al Hijr (15):9Katotohanang Kami ang nagpapanaog ng dhikr (ang Qur’an) at buong katiyakan na ito ay Aming pangangalagaan laban sa kabulukan (at katiwalian).

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Re: Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by PM on Sun Aug 03, 2008 10:56 am

Kahit anupaman, ang bawat tao na gumagawa (umiimbento) ng pagbabago (sa religion) at kanyang iniisip na siya ay napapalapit kay Allah sa pamamagitan nito – maging ito man ay sa paniniwala, sa gawa at sa salita – katunayan siya ay naligaw. Ito ay ayon sa kasabihan ng Propeta صلى الله عليه وسل), [lahat ng bid’ah ay pagkaligaw[8]]“Mag ingat sa mga bagong bagay (sa relihiyon), sapagkat ang lahat ng pagbabago (o pagiimbento) sa relihiyon ay bid’ah, at ang lahat ng bid’ah ay pagkaligaw, ang lahat ng pagkaligaw ay mauuwi sa Apoy. [Abu Daawood, Tirmidhee; Saheeh (authentic)]

Ang salitang Kullu (lahat) sa hadeeth na ito ay pangkalahatan, walang takda, saklaw ang lahat. Samakatuwid ang lahat ng pag iimbento sa relihiyon ay kaligawan, at walang na bakas ng katotohanan.Sinabi ni Allah,فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٣)Yunus (10): 32Siya si Allah, ang tunay ninyong Panginoon. At matapos ang katotohanan, ano pa ang malalabi rito maliban sa pagkaligaw? Paano kayo kung gayon napalayo ( sa tamang landas)?

Sa nabanggit na hadeeth, ang kasabihan ng Propeta صلى الله عليه وسلم : ang sinuman ang simula ng magandang gawain na pamamarisan – sa Islam – siya ay makakapagtamo ng gantimpala, at pati na rin ang gantimpala na sinuman na gumaya sa kanya sa pag gawa nito…maliwanag mula dito na ang magandang pamarisan na ito na ginawa ng isang tao, at siya ay ginaya ng iba, ay isang nang bagay na naitatag at napatunayan sa Islam. Ang anuman ang nasa labas ng Sunnah ng Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم ay katiyakang hindi kasali sa Islam!

Ang hinangad ng kahulugan ng Sunnah hasanah sa hadeeth na ito ay: magmadali at manguna sa iba, o maging una sa paggawa ng mabuti o sa pagtupad ng Sunnah. Ang dahilan kung bakit nabanggit ng Propeta صلى الله عليه وسلم ang kasabihan na ito ay alam natin at ito ay naitala sa Saheeh Muslim:

Salaysay ni Jareer ibn Abdullah na may mga arabong taga desyerto (bedouin) na nakasuot ng lana (balahibo ng tupa) na pumunta sa Sugo ni Allah. Nakita niya ang kanilang masamang kalagayan at pangangailangan. Hinimok niya ang mga tao na magbigay ng kawang gawa, subalit sila ay nag atubili hangga’t ang mga tanda ng pagkagalit ay maaninag sa kanyang mukha. Nang dahil dito may isang tao mula sa Ansar ay dumating dala dala ang malaki at mabigat na supot na naglalaman ng pilak. At pagkatapos nito, may isa na naman at nagsunuran na rin ang ibang tao hangga’t ang tanda ng pagkagalak ay makikita sa kanyang mukha. Nang dahil dito sinabi ng Sugo ni Allah:

Ang sinuman ang mag simula isang sunnah sa Islam ng isang mabuting sunnah, siya ay makakapagtamo ng gantimpala at ng gantimpala ng kung sinuman ang magsagawa dito hanggang sa Huling Araw.[9]

[1] The Prophet said: the Jews and the Christians will be divided into seventy-one or seventy-two religious sects and this nation will divide into seventy-three religious sects – all in Hell except one, and that one is on which I and my companions are upon today (Following the Qur’an and Sunnah). [Abu Daawood, at-Tirmidhee and Ibn Maajah][2] Halimbawa: Ang Mukha ng Allah. [Tagapagsalim][3] Hindi natin maaring isipin na ang pag samba sa Allah ay ang mula sa ating sarliing kakayahan o mula sa ating pasya at matibay na hangarin. Subalit ito ay mula sa awa ng Allah sa atin na tayo ay kanyang ginabayan at pinadali sa atin ang pag samba at pag gawa ng mabuti. Nang dahil dito, Siya ay dapat purihin natin at pasalamatan kapag tayo ay nakagawa ng mabuting gawain, at tayo ay hindi pwedeng magmalaki sa mga mabubuting gawain na nagawa natin. (Tagapagsalin)[4] Maraming kahulugan ang salitang Ummah. Isa sa mga kahulugan nito ay isang grupo ng tao, nasyon, kumunidad. Bawat propeta ay may Ummah na kung kanino siya ipinadala. Sa Propeta Muhamad صلى الله عليه وسلم, ang mga tao na nabuhay sa kanyang panahon hanggang sa Araw ng Paghuhukom ay maaring tawaging kanyang Ummah. Subalit, ang tumugon sa kanyang mensahe ay ang Muslim Ummah o ang Ummah al Ijaabah (ang tumugon na Ummah) at ito ang pinaka tanyag na kahulugan ng salitang Ummah sa panahon natin ngayon. (Tagapagsalin)[5] Halibawa ang pag handa sa araw ng kapanangakan ng Propeta صلى الله عليه وسلم. Sinasabi nila na magandang gawain ito at wala namang masama dito. Sabi pa nila “masama bang bigyang alaala ang propeta?”. Dahil dito kanilang pinapaganda ang isang gawain na hindi naman dapat bigyang karangalan at ito ay dahil sa pagsunod sa kanilang pagnanasa. (Tagapagsalin)[6] Dahil ang Sharee’ah ay mula sa Allah, ang may Lubos na Kaalaman (tagapagsalin)[7] Saheeh Muslim (Aklat ng Zakaah, Kabanata: Ang paghimok na magbigay ng kawang-gawa (ولو بشق تمرة , رقم1017[8] Saheeh Muslim. Aklat ng Jum’ah. Kabanata: Pagpapaikli ng Salah at Khutbah blg. 867. Mula sa hadeeth ni Jaabir ibn Abdillah. Ito napatunayan din sa hadeeth ni Irbaad ibn Saariyah sa (Musnad ni) Imam Ahmad 4:126-7; Ad-daarimee 1:44; Abu Dawood blg. 4607; at-Tirmidhee 2676; Ibn Majah blg. 43:44; Ibn Abee ’Aasim sa As Sunnah blg. 48:49; al-Laalikaa’ee sa sharh fee usool al-i’tiqaad blg. 79; Ibn Hibban blg. 5; at-Tabaraani sa Mu’jam al Kabeer blg. 18:245-6; al Haakim 95:1; al-Bayhaqi 6:541; at-Tahaawi sa Mushkil al ’aathar 1187; al-Baghawi sa Sharh as Sunnah blg. 102; ibn Abdil Barr sa Tamheed blg. 2:222-4; Sinabi ni Tirmidhee (Hadeeth Hasan Sahih) at ito ay pinatunayang Sahih ni al Haakim at si adh-Dahabi ay umayon sa kanya. Sinabi ni al Bazzaar (Hadeeth Thaabit Saheeh) sa Jaami’ Bayaan al ’Ilm. Sinabi ni Abu Nu’aim (Hadeeth Jayyid). Sinabi ni al Baghawee (Ito ay Hadeeth Hasan). Sinabi ni Ibn Hajr sa Muwafaqah al Khabr lil Khabr (Hadeeth Saheeh).[9] [Muslim 4/1405-1406, no. 6466; 2/487, no. 2219]

_________________
Image Hosted by ImageShack.us
PM
PM
Admin
Admin

Number of posts : 195
Location : Metro Manila
Registration date : 2008-08-02

http://pinoymuslims.com

Back to top Go down

Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa Empty Re: Ang Pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama’ah sa Paniniwala at Gawa

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum